DUYURULAR

Online Sınav Esasları Duyurusu !

25 Kas 2020

YENİ KORANAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE 2020-2021 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE UYGULANACAK ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV ESASLARI

23.11.2020 tarihinde alınan Yüksekokul Kurul Kararı ile, Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen 22.05.2020 tarih ve 31978 sayılı yazısı ve 20.11.2020 tarih ve E.74855 sayılı yazıları kapsamında 2020-2021 Akademik yılı güz dönemine münhasır olmak üzere ölçme, değerlendirme ve sınav esasları kapsamında sınav güvenliği için gerekli her türlü teknik, fiziki, teknolojik, vb. tedbirlerin imkanlar dahilinde alınması hususunda aşağıdaki maddeler karara bağlanmıştır.

1)  2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında uygulanacak tüm sınavlar dijital imkanlar doğrultusunda uzaktan/online ortamda yapılacaktır. 

2)   Salgın döneminde sınav notlarının öğrencilerin gerçek kazanımlarını doğru bir biçimde yansıtması amacıyla, dönem sonu başarı puanlarının hesaplanmasında çevrimiçi sınav puanlarının yanı sıra diğer ölçütlerinde (dijital olarak teslim edilecek ödev, proje, kısa sınav, portfolyo uygulamaları) kullanılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda;

a) Dönem içi değerlendirme faaliyetlerinin genel başarı etki oranı yüzde 40, dönem sonu değerlendirme faaliyetlerinin etki oranı ise yüzde 60 olarak belirlenmiştir.

b) Çoktan seçmeli soru sorulan sınavlarda sorular arasında geçiş olmayıp bir önceki soruya da geri dönülemeyecektir. Klasik (yazılı) sınavlarda ise öğrencilerin zaman yönetimini sağlayabilmesi amacıyla sorular arası geçiş mümkün olacaktır.

c) Sınavlar dijital ortamda Uzem (Moodle) platformu aracılığıyla kayıt altına alınacaktır.

d) Teknik alt yapı ve/veya ekipman yetersizliği nedeniyle çevrimiçi sınavlara erişim sorunu yaşayabileceğini yazılı olarak bildiren öğrenciler ve/veya mücbir sebeplerle sınava katılamayacak olan ve mazereti kabul edilen öğrenciler için yerleşkemizde tüm güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze sınav yapılabilecek olup online mazeret sınavı da tanımlanabilecektir.

e) Öğrencilerin intihal veya etik ihlal yaptıklarının veya kopya teşebbüsünde bulunduklarının tespiti durumunda, yönetmelik gereğince cezai işlemlere başvurulacaktır.

3)   Mezuniyet durumunda olan öğrencilerin staj uygulamalarının değerlendirilmesinde küresel salgın dönemi şartları göz önünde bulundurularak, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemine münhasır olmak üzere ödev, proje, v.b. uygulamalar kullanılabilecek olup mezun durumunda olmayan öğrenciler için bu yıl staj yapma zorunluluğu bulunmadığından dolayı bu uygulama yapılmayacaktır.