Öğr. Gör. Buket Deniz Altınsoy’a ait : 

1)Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet olarak yayımlanan bildiriler: 
Altınsoy, B. D. (2017). Sağlıkta Pazarlama ve Stratejik Yönetim, I.Ulusal Sağlık Yöneticileri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4514191), İstanbul. 
2)Yayımlanan Bitirme Projesi ve Tezler 
Altınsoy, B. D. (2014). Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Stratejik Yönetimin İşlevleri, Bitime Projesi, Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin. 

Altınsoy, B. D. (2019). Sağlık Sektöründe Hizmet Kalite Algısının Hastalar Üzerinde İncelenmesi: Bir Kamu ve Bir Özel Hastane Örneğinin Karşılaştırması, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

Altınsoy, B. D. (2019). Sağlık Sektöründe Hizmet Kalite Algısının Hastalar Üzerinde İncelenmesi: Bir Kamu ve Bir Özel Hastane Örneğinin Karşılaştırması, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.  

Öğr. Gör. Nazmiye Ekinci’ye ait 

1)Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler şunlardır: 
Orhaner, E. Ve Ekinci, N.  (2019). Ankara’da Yaşayan Kişilerin Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 6(1): 36-42. 

Orhaner, E. Ve Ekinci, N. (2018). Ankara İlinde Yaşayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. USAYSAD, 4(3): 195-211. 

Çil Koçyiğit, S., Ekinci, N. ve Erbay, E. (2017). Sağlık Yönetimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18): 140–164. 

Öztürk, Z. ve Ekinci, N. (2016). Hastanelerdeki Yönetsel Araçlardan Olan Komiteler Hakkında Çalışan Görüşleri (Bir Kamu Ve Bir Özel Hastane Karşılaştırması). Gazi İktisat Ve İşletme Dergisi, 2(2): 1-22. 
2)Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildirileri ise şunlardır: 

Ekiyor, A., Ekinci, N., Gök, G. (2018). Sürdürülebilir Yeşil Hastane Kriterlerine Uygunluğun Değerlendirilmesi: Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği, 2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, Bodrum Sözlü Bildiri Sunumu ve Bildiriler Kitabı (Editörler: Gider, Ö., Köse,T., Şahin, T.),11-13 Ekim 2018, 1695-1708.  

3) Yayımlanan Tezler,  
Ekinci ,N. (2018). Ankara İlinde Yaşayan Kişilerin Genel Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

Öğr. Gör. Begüm Ceylan’a ait 

1)Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler şunlardır: 
Ceylan B. (2016). The Content Analysıs Of Antı-Agıng Advertısements In Medıa Wıth The Context Of Medıcalısatıon Of Lıfe. Internatıonal Peer-Revıewed Journal Of Communıcatıon And Humanıtıes Researches(10), 403-403 (Yayın No: 4823705). 
2) Yayımlanan Tezler,  
Begüm ,C. (2017). Sağlık Hizmetlerinde Kullanıcı Katkılarının İlaç Tüketimine Etkisi: Hastalar Ve Eczaneler Üzerinden Bir Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.