-Şahin,G.Turkey’s Dıfferent Problems In Three Perıods Of Three Women Works In The Context Of Socıal Gender Roles Of Women Wrıters- 3rd Internatıonal Conference On Educatıon And Socıal Scıences 8-10, İstanbul Intcess16. 

-Şahin,G.Turkey’s Dıfferent Problems In Three Perıods Of Three Women Works In The Context Of Socıal Gender Roles Of Women Wrıters- Internatıonal E-Journal Of Advances In Socıal

-Lebekwe, M., Güran, R . (2018). Türkiye'de Elektronik İşe Alım Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. Marmara İktisat Dergisi, 2 (1), 89-104.

- Güran,R. (2018). “İşin Nicel Talepleri ile Tükenmişlik İlişkisinde İş ve Aile Çatışmasını Yönetme Öz-yeterliğinin Aracılık Etkisi”. International Business and Organizational Conference, 364-366. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

-Çetin C. ,Anuk Ö. (2018). Mülakat Sürecinde Değerlendirici Kararlarının Gestalt Ekolü

Bağlamında Değerlendirilmesi (İ.İ.B.F. Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama). İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences(İZCEAS) 2018 NEW TRENDS IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, 1093-1105. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4574184)

-Anuk Ö. ,Çetin C. (2018). İşgören Bulma, Seçme ve Yerleştirme Kararlarının Gestalt Ekolü Bağlamında Değerlendirilmesi ”İ.İ.B.F. Öğrencileri Üzerine bir Uygulama”. International Business and Organizational Conference, 352-353. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4340359)