Öğr. Gör. Damla AYDIN

Makaleler

1.   Ocak Karabay, Ş., & Güzeldere  Aydın, D. (2017). Farklı Geçmiş Yaşantılardan Gelen Çocukların Mutluluk ve Gelecek ile İlgili Görüşleri. İlköğretim Online, 16(4).

2. Güzeldere Aydın, D., Ocak Karabay, Ş., & Arıcı, S. (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Önlemsel Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1). 

3.  Sahin Ası, D., Guzeldere Aydın, D., & Ocak Karabay, S. (2018). How Preschool Teachers Handle Problem Situations: Discussing Some Indicators of Emotional Issues. Journal of the European Teacher Education Network, 13, 126-135.

4.  Sahin Asi, D., Ocak Karabay, S., & Guzeldere Aydin, D. (2018). Emotional correspondence between preschoolers and teachers: what are the effects on child–teacher relationships?. Education 3-13, 1-14.

5.Ocak Karabay, Ş., Güzeldere Aydın, D., Nur Kanbur, B., & Tunç, M. (2018). Evaluatıon of Awareness Levels of Fıve Year Old Chıldren on Socıal Gender Equalıty. Journal of International Social Research11(61).

6.   Ocak Karabay,Ş. , Güzeldere Aydin ,D., Tunç ,M. & Kanbur,B.N. (2019). The Effects Of Social Gender Equality-Oriented Educational Activities And Materials On Gender Stereotypes Of Children. International Journal of Educational Research Review, 4 (3),275-287. 

7. Ocak Karabay, Ş., Güzeldere Aydın, D., & Arıcı, S. (2019).  Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması. International Journal of Social and Educational Sciences- (Yayında) 

Bildiriler

1.         Güzeldere Aydın, D., Ocak Karabay, Ş., & Arıcı, S. (13-15 Eylül 2018).  Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Öğretmenlerin Eğitim Ortamlarında Kullandıkları Önleyici Yaklaşım Biçimlerine Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi.   II. International Education Research and Teacher Education Congress, Adnan Menderes Üniveristesi, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

2.         Ocak Karabay, Ş., Güzeldere Aydın, D., Tunç, M., & Kanbur, B.N. (13-15 Eylül 2018). Okul Öncesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Eğitim Etkinliklerinin ve Eğitici Materyallerin Çocukların Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarına Etkisinin İncelenmesi.  II. International Education Research and Teacher Education Congress, Adnan Menderes Üniveristesi, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

3.         Yıldırım, M., Güzeldere Aydın, D., Kanbur, B.N.   & Ocak Karabay, Ş. (9-11 Mayıs 2018). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarının İncelenmesi. 3.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

4.         Tunç, M., Barış, M.S., Güzeldere Aydın, D.,  & Ocak Karabay, Ş. (9-11 Mayıs 2018). “Toplumsal Cinsiyet” Teması Çerçevesinde Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Eğitici Oyun Materyalleri. 3.Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

5.        Güzeldere Aydın, D., Ocak Karabay, Ş., & Arıcı, S. (2-5 Mayıs 2018). Okulöncesi Öğretmenlerinin Kullandıkları Önlemsel Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi. VthInternational Eurasian Educational Research Congress, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

6.         Güzeldere Aydın, D., & Ocak Karabay, Ş. (2–5 Mayıs 2018). Okulöncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretmenlik Stilleri Üzerindeki Etkisi. VthInternational Eurasian Educational Research Congress, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

7.         Güzeldere Aydın, D.,  Şahin Ası, D., & Ocak Karabay, Ş. (18-21 Ekim 2017). Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Son Sınıf ve Birinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Durumlarına Yönelik Yaklaşımlarının, Mesleklerine Yönelik İnançlarının ve Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Okulöncesi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

8.         Şahin Ası, D., Ocak Karabay, Ş., & Güzeldere Aydın, D. (18-21 Ekim 2017). Okul Öncesinde Çocuk-Öğretmen İlişkisini Yordamada Çocukların ve Öğretmenlerin Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Okulöncesi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

9.         Güzeldere Aydın, D.,  & Ocak Karabay, Ş. (11–14 Mayıs 2017). Okulöncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yaklaşımlarının Çocukların Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. IVthInternational Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

10.       Ocak Karabay, Ş., Bilir Seyhan, G., & Güzeldere Aydın, D. (11–14 Mayıs 2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gözünden Görsel Sanat Eğitimi ve Estetik: Bir Odak Grup Çalışması. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

11.       Güzeldere Aydın, D., & Ocak Karabay, Ş. (31 Mayıs–3 Haziran 2016).   Sokakta Çalışan Çocuklar ile Orta ve Yüksek Sosyo-Ekonomik Seviyede Aile Yaşantısına Sahip Çocukların Geleceğe Dair Bakış Açılarının Karşılaştırılması. IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

 

12.      Aydın, D., & Barboros, E. (31 Mayıs-3 Haziran 2016). Okulöncesi Uygulama Öğretmeni ile Öğretmen Adayı Etkileşiminin İncelenmesi, IIIrd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye. (Sözlü Bildiri)

Öğr. Gör. Fatma YILDIZ

Bildiriler

  1. Gelbal, G. N., Yıldız, F., Yoğun, A. ve Yurtdaş, S. (2012). Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi. (Sözel Bildiri).17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye.
  1. Gelbal, G. N., Özuğur, H. İ., Yıldız, F., Yoğun, A. ve Yurtdaş, S. (2012). Durumluk Kaygı Yaratan Video İzlemenin İz Sürme Test Puanları Üzerindeki Etkisi. (Sözel Bildiri).17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

Projeler

  1. Proje Başlığı: Yetişkinlerde Travma Sonrası Gelişmenin Yordanması: Soma Maden Kazası Örneği

Destekleyen Kurum: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP)

Dönemi: 2016-2018

Rol: Yardımcı Araştırmacı


Öğr. Gör. Melis HIDIR

Projeler

  1. Yunanistan’da Kültür ve Spor Değişimi Projesi-EVS